hero-image
24.03.20

List Prezesa enel-med do Pacjentów i Partnerów (PL/EN)

List Prezesa enel-med do Pacjentów i Partnerów (PL/EN)

Drodzy Pacjenci, Szanowni Państwo,

zdaję sobie sprawę, że ostatnie tygodnie są dla Państwa trudne. Pandemia koronawirusa przewartościowuje nasze życie, odczuwamy  silną niepewność, a nasze dotychczasowe plany stają pod znakiem zapytania.

W tym czasie, od nas, pracowników enel-med, macie Państwo prawo oczekiwać szczególnej opieki i troski. Znamy się z  wieloma z Państwa osobiście od dawna i od lat dbamy o zdrowie Wasze i Waszych rodzin.
Chciałbym Państwa zapewnić, że jesteśmy i będziemy z Wami w tym trudnych chwilach. Robimy wszystko, abyście mogli Państwo, bez narażania się na ryzyko zakażenia, uzyskać wszelką pomoc i wsparcie medyczne.

W trosce o Państwa zdrowie, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) wydanymi w związku z epidemią koronawirusa, w enel-med wprowadziliśmy specjalne procedury.

Zapewniamy ciągłość leczenia przy równoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa epidemiologicznego. Lekarze dotychczas przyjmujący Państwa  w oddziałach enel-med realizują TELEPORADY w ponad 20 specjalizacjach lekarskich.

O umówionej godzinie lekarz zadzwoni do Państwa i w ramach teleporady przeprowadzi wywiad, może postawić  diagnozę, wystawić e-receptę lub e-zwolnienie. Jeśli podczas teleporady, lekarz na podstawie wskazań medycznych oceni, że konieczna jest osobista konsultacja, wówczas zaprosi pacjenta do oddziału.

Z naszych usług korzystają pacjenci z pakietami firmowymi, pacjenci z pakietami indywidualnymi, pacjenci Towarzystw Ubezpieczeniowych, ale również Ci którzy bez umowy ryczałtowej od lat są pod opieką naszych lekarzy.

Zależało nam, aby wszyscy otrzymali dostęp do Teleporad, dlatego uruchomiliśmy nową stronę na której komunikujemy jak pacjenci mogą się umawiać na wizytę telemedyczną https://teleporady.enel.pl/. Jeśli pacjent nie ma usługi w pakiecie lub nie ma pakietu informujemy w jaki sposób może szybko skorzystać z Teleporady i dokonać płatności.

Oprócz teleporad realizowanych przez lekarzy pracujących w oddziałach, każdego dnia zwiększamy również ilość e-wizyt (e- konsultacji w formie czatu, wideo lub telefonicznie), by  pacjenci korzystając z  aplikacji enel-med lub systemu on-line mogli np. poprzez video rozmowę, skonsultować swój stan zdrowia lub uzyskać poradę psychologiczną w tym trudnym okresie.

Zmiana w funkcjonowaniu ponad 2000 lekarzy, to tytaniczna praca jaką w ostatnich dniach  wykonaliśmy dla naszych pacjentów. Pierwsze dni funkcjonowania w nowym modelu pokazują,  że jest on zgodny z potrzebami pacjentów.

W tej chwili 70 % naszych usług jest już realizowanych poprzez teleporady. Wartość tej usługi wielu korzystających pozytywnie zaskoczyła. Lekarze mają dostęp do dokumentacji medycznej, a pacjent bez wychodzenia z domu otrzymuje zalecenia, e-recepty, możliwe jest też uzyskanie e-zwolnieia.

Rozwiązania telemedyczne pozwoliły zachować ciągłość świadczeń, choć z uwagi na  specyfikę wybranych specjalności, nadal usługi takie jak medycyna pracy, badania USG, rezonans magnetyczny czy tomografia realizowane  są  w trybie stacjonarnym. Wykonujmy cały czas badania laboratoryjne w trybie cito oraz realizyjemy dyżury ortopedyczne i stomatologiczne.

W naszych oddziałach zostały wprowadzone procedury bezpieczeństwa zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Po wejściu do oddziału prosimy o dezynfekcję rąk, zachowanie bezpiecznej odległości od pracowników recepcji i innych pacjentów.

Z każdym pacjentem przeprowadzany jest w recepcji wywiad epidemiologiczny, aby dostosować sposób opieki nad pacjentem do jego stanu zdrowia. Wprowadziliśmy zasadę płatności za usługi jedynie kartą, a w oddziałach sukcesywnie montujemy osłony ochronne dla bezpieczeństwa pacjentów i personelu.

Sytuacja w jakiej działamy jest bardzo dynamiczna, dlatego zachęcamy do śledzenia naszej strony, na której na bieżąco aktualizujemy informacje https://koronawirus.enel.pl/. Dodatkowo zapraszamy do odwiedzania portalu  www.enelzdrowie.pl, na którym publikujemy artykuły, wspierające Państwa rzetelną wiedzą.

Wierzę, że nasze działania utrzymają Państwa w dobrym zdrowiu i wspólnie przetrwamy ten czas próby.

 

Jacek Rozwadowski
Prezes Zarządu
Centrum Medyczne Enel-Med


 

Dear Patients,

I know that the last few weeks have been hard for you. The coronavirus pandemic is redefining our lives, we feel uncertain and our plans are being called into question.

During this time, you have the right to expect special care and attention from us, enel-med employees. We have known many of you personally for a long time and have been taking care of your and your families’ health for years.

I would like to assure you that we are and will be with you in these hard times. We make every effort to ensure that you get all the help and medical support you need without being exposed to the risk of infection.

Out of concern for your health, in accordance with the recommendations of the Chief Sanitary Inspectorate (Główny Inspektorat Sanitarny – GIS) issued in connection with the coronavirus epidemic, special procedures were introduced at enel-med.

We ensure continuity of treatment while maintaining epidemiological safety. Doctors who have been seeing you at enel-med centres so far provide tele-consultations in over 20 medical specialties.

At the agreed time, the doctor will call you and take history. They can also provide a diagnosis, issue an e-prescription or an e-leave note. If, during the tele-consultation, the doctor, taking into account medical indications, decides that an in-person consultation is necessary, they will ask you to come to the centre.

Our services are provided to patients with company packages, patients with individual packages and patients of insurance companies, but also to those who have been under the care of our doctors for years without a lump sum contract.

We wanted everyone to have access to tele-consultations, so we have launched a new website where we provide information on how our patients can make a telemedicine appointment https://teleporady.enel.pl If the service is not included in the patient’s package or if the patient does not have the package, we inform them how they can quickly use the tele-consultation service and make the payment.

In addition to tele-consultations provided by doctors working in our centres, each day we also increase the number of e-visits (e-consultations provided in the form of a chat, video call or via telephone) so that patients using the enel-med application or our online system can consult their health or get advice from a psychologist in this difficult period for example during a video call.

Changing the way more than 2,000 doctors work is a titanic effort we have made for our patients in recent days. The first days of working in accordance with the new model show that it meets the needs of our patients.

At the moment, 70% of our services are already provided during tele-consultations. The value of this service has positively surprised many users. Doctors have access to medical records and the patient receives advice and e-prescriptions without leaving their home. They can also get an e-leave note.

Telemedicine solutions made it possible to maintain continuity of services, although due to the specificity of selected specialties, services such as occupational medicine, ultrasound, magnetic resonance imaging or CT are still provided onsite. We carry out “STAT” laboratory tests all the time and ensure access to services provided by our orthopaedists and dentists on duty.

Safety procedures have been introduced at our centres according to the recommendations of the Chief Sanitary Inspectorate and the Ministry of Health. Having entered the centre, please disinfect your hands and keep a safe distance from the reception desk staff and other patients.

Epidemiological history is taken at the reception desk from each patient to adjust the way care is to be provided to the patient’s health. Payments for services can be made by card only and to ensure safety of our patients and staff we are successively installing protective covers at our centres.

The situation is changing dynamically, thus we encourage you to follow our website https://koronawirus.enel.pl/, where information is updated on an ongoing basis. You can also visit www.enelzdrowie.pl, where we publish articles providing reliable knowledge.

I believe that thanks to our efforts you will stay healthy and together we will go through this ordeal.

Jacek Rozwadowski
President of the Management Board
Centrum Medyczne Enel-Med S.A.