hero-image

Dokumentacja medyczna

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Dokumentację medyczną możemy wydać na podstawie zgłoszenia:

  • w systemie on-line – jeśli pacjent posiada konto on-line;
  • za pośrednictwem infolinii – pod numerem 22 23 07 007;
  • osobiście – poprzez złożenie wniosku u pracownika enel-med.

Czas oczekiwania na wydanie dokumentacji wynosi do 10 dni roboczych.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi 0,30 zł za 1 stronę.

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Dokumentacja może być udostępniona do wglądu, w formie kopii, wydruku lub odpisu, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na informatycznym nośniku danych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2020. poz.849 j.t.