Nie zawsze osoby zakażone koronawirusem SARS-CoV-2, a w konsekwencji chorujące na COVID-19 będą pod opieką szpitalną. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała wytyczne dotyczące opieki domowej nad chorymi na COVID-19 z łagodnymi objawami oraz postępowania z osobami z kontaktu. Warto wziąć pod uwagę zalecenia i stosować się do nich tak, aby jak najszybciej poradzić sobie z panującą pandemią koronawirusa.

Higieną w koronawirusa

W obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 większość z nas nauczyła się podstaw, jak chronić siebie i najbliższych przed zakażeniem powodującym COVID-19. Dystans społeczny, czyli minimalna odległość jaką należy zachować w stosunku do drugiego człowieka, jest podstawą profilaktyki, podobnie jak przestrzeganie zasad higieny z dokładnym myciem rąk na czele. Ponadto należy dezynfekować powierzchnie narażone na kontakt z chorym i trzymać się z dala od osób zakażonych. Mimo przestrzegania zasad, istnieje niestety szansa, że osoba z którą żyjemy pod jednym dachem, zarazi się wirusem. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) około 60 procent ludzi zostanie zarażonych i będzie przechodziła COVID-19. Większość z nich będzie miała łagodne i umiarkowane objawy, niewymagające hospitalizacji. Nie można jednak lekceważyć powagi sytuacji i lepiej opracować plan na wypadek, gdyby u członka rodziny lub osoby, z którą mieszkamy, zdiagnozowano chorobę.

Światowa Organizacja Zdrowia wydała wytyczne, jak opiekować się pacjentami ze zdiagnozowaną COVID-19, wykazującymi łagodne objawy i jak zarządzać ich kontaktami z otoczeniem. Zalecenia te są adaptacją wytycznych opublikowanych w czerwcu 2018 roku dotyczących zakażeń koronawirusem wywołującym bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS) i uwzględniają oparte na danych naukowych rekomendacje WHO odnoszące się do prewencji i kontroli w warunkach systemu opieki zdrowotnej ostrych chorób układu oddechowego stwarzających zagrożenie epidemią i pandemią oraz aktualny stan wiedzy o COVID-19.

Wskazówki dla bezpieczeństwa

Koronawirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się drogą kropelkową, dlatego, gdy w naszym otopczeniu ktoś kicha czy kaszle lub mamy kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami, należy podjąć odpowiednie kroki, , aby pozostać bezpiecznym. Wszyscy domownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie podstawowej wiedzy na temat prawidłowego mycia rąk, metod prewencji i kontroli zakażeń oraz odpowiedniej opieki nad chorym.Prezentujemy kilka wskazówek dotyczących opieki domowej z pacjentami z podejrzeniem COVID-19 i łagodnymi objawami oraz z osobami, które miały z nimi kontakt.

W ten sposób można stworzyć strefę izolacji w domu:

 • Wyznacz osobne pomieszczenie, w którym w miarę możliwości można zamknąć drzwi. Najlepszym miejscem będzie odpowiednio wentylowany pokój z otwieranymi drzwiami i oknami;
 • Ogranicz przemieszczanie się pacjenta poza wydzieloną strefą i kontakt z innymi domownikami oraz zadbaj o właściwą cyrkulację powietrza we wspólnych pomieszczeniach (wietrzenie pomieszczeń);
 • Zdrowi domownicy powinni przebywać w innym pomieszczeniu, a jeśli nie jest to możliwe, zachować odległość ponad metra od zakażonego pacjenta;
 • Przydziel jednego opiekuna, a jeśli to niemożliwe, ogranicz ich liczbę. Opiekunem może być jedynie zdrowa osoba, bez stwierdzonych chorób przewlekłych i z dobrą odpornością;
 • Przestrzegaj zasad higieny rąk po każdym kontakcie z pacjentem lub przedmiotami z jego bezpośredniego otoczenia szczególnie przed i po przygotowaniu posiłku, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i każdorazowo, gdy ręce są widocznie brudne. Jeśli gołym okiem nie widać brudu, ręce można zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu. W przypadku widocznych zabrudzeń należy wykorzystać wodę z mydłem;
 • Po dokładnym umyciu rąk wodą i mydłem należy je osuszyć przy użyciu jednorazowych ręczników papierowych lub czystych (często wymienianych) ręczników z tkaniny;
 • Chory powinien nosić maseczkę medyczną, aby nie roznosić wydzielin z dróg oddechowych. Pacjent powinien używać maseczki najczęściej, jak to możliwe i codziennie wymieniać na nową. Osoby, które nie mogą nosić masek, powinny rygorystycznie przestrzegać zasad higieny dróg oddechowych, szczególnie podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos chusteczką higieniczną. Wykorzystane do zakrycia ust i nosa materiały należy wyrzucić lub uprać;
 • Będąc opiekunem trzeba stosować maseczki medyczne zakrywające usta i nos, podczas kontaktu z pacjentem i przebywając z nim w jednym pomieszczeniu. Nie należy poprawiać maseczki, natomiast zmoczoną lub zabrudzoną wydzieliną z dróg oddechowych trzeba wymienić na nową. Po zdjęciu maseczki należy dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce;
 • Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami ustrojowymi, przede wszystkim z wydzielinami z ust i dróg oddechowych, oraz z kałem chorego. Podczas codziennej higieny jamy ustnej i dróg oddechowych, kontaktu z wydalinami oraz odpadami należy stosować jednorazowe rękawiczki i maseczkę. Zawsze po zdjęciu maseczki i rękawiczek należy dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce;
 • Jednorazowe rękawiczki oraz maseczkę można stosować jedynie raz;
 • Przydziel pacjentowi przedmioty przeznaczone jedynie dla niego, np. pościel oraz sztućce. Wielokrotnie można z nich korzystać jedynie po umyciu lub upraniu w wodzie z mydłem, w temperaturze 60 stopni;
 • Codziennie czyść i dezynfekuj często dotykane powierzchnie w pomieszczeniu, w którym przebywa pacjent: poręcze, przyciski, włączniki, pilota od telewizora. Warto stosować środek dezynfekujący na bazie alkoholu, zawierający roztwór podchlorynu sodu o stężeniu 0,1%;
 • Zwróć szczególną uwagę na higienę łazienki i toalety, którą należy sprzątać i dezynfekować minimum raz dziennie. Najpierw umyj wszystkie powierzchnie wodą z mydłem lub innym domowym detergentem, a po spłukaniu zdezynfekuj środkiem zawierającym roztwór podchlorynu sodu o stężeniu 0,1%;
 • Odzież, pościel i ręczniki wykorzystywane przez pacjenta trzeba prać w wodzie ze zwykłym proszkiem lub detergentem w temperaturze 60-90 stopni i dokładnie suszyć. Wszystkie rzeczy powinny być prane oddzielnie od rzeczy osób zdrowych;
 • Opiekun podczas sprzątania powierzchni lub kontaktu z odzieżą czy pościelą zabrudzoną płynami ustrojowymi powinien stosować rękawiczki i odzież ochronną;
 • Wyrzuć wszelkie odpady powstałe w trakcie domowej opieki nad pacjentem (rękawiczki, maseczki) do zamykanego kosza na śmieci zlokalizowanego w pokoju chorego. Następnie zgodnie z zasadami dotyczącymi gospodarki odpadami zakaźnymi należy zutylizować brudy; za odbiór odpadów zakaźnych od osób chorych na Covid-19 odpowiada inspekcja sanitarno-epidemiologiczna;
 • Unikaj kontaktu ze wszystkimi skażonymi przedmiotami znajdującymi się w bezpośrednim otoczeniu pacjenta;
 • Wszyscy opiekunowie powinni stosować środki ochrony indywidualnej i przestrzegać zaleceń w zakresie ochrony przed zakażeniem drogą kropelkową i przez kontakt bezpośredni;
 • Osoby z potwierdzoną chorobą COVID-19 i jej łagodnymi objawami, nad którymi sprawowana była opieka domowa, mogą zostać zwolnione z izolacji po dwukrotnym uzyskaniu ujemnego wyniku badania metodą PCR, przy czym odstęp między badaniami nie może być krótszy niż 24 godziny. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia badań WHO zaleca pozostawienie pacjenta w izolacji przez dodatkowe 2 tygodnie od ustąpienia symptomów.

Warto pamiętać, że opieka nad chorą osobą niesie ze sobą dużą odpowiedzialność. Jednocześnie niezwykle istotne jest dbanie o swój stan zdrowia. Przestrzegaj zasad higieny, a w przypadku, gdy zaobserwujesz u siebie objawy zakażenia koronawirusem natychmiast skontaktuj się z najbliższym oddziałem zakaźnym lub prewencyjno-zakaźnym.