hero-image

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020

Informacja  o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2020.

 

Informacja Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 01.01.2020-31.12.2020

 

I. Wprowadzenie

Niniejsza informacja ma na celu wypełnienie obowiązku nałożonego na Centrum Medyczne ENEL-MED Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (nazywana dalej również Spółką) przez art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy 01.01.2020 – 31.12.2020.

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. dokłada wszelkich starań, aby w każdym obszarze, który jej dotyczy, wykazywać się najwyższym stopniem staranności. Dotyczy to zarówno dbałości o najwyższą jakość świadczonych usług czy należytego wywiązywania się z zawartych z kontrahentami umów, jak również dążenia do zgodności z krajowymi i międzynarodowymi przepisami, w tym przepisami prawa podatkowego.

Spółka zarządza obszarem podatków w taki sposób, aby w możliwie wysokim stopniu ograniczyć ryzyko finansowe, osobiste i reputacyjne. Jednocześnie jest świadoma tego, że jako jeden z liderów polskiego rynku usług medycznych, musi przyjmować wobec społeczeństwa, w tym wobec swych pracowników, postawę odpowiedzialną i wpisującą się w oczekiwane przez nich standardy etyczne. W obszarze zarządzania podatkami przejawia się to przede wszystkim w:
1) kalkulowaniu kwot zobowiązań podatkowych zgodnie z rzeczywistym przebiegiem zdarzeń gospodarczych i zgodnie z przepisami prawa,
2) terminowym regulowaniu kwot zobowiązań podatkowych,
3) terminowym i sumiennym wykonywaniu obowiązków płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń,
4) podejmowaniu decyzji biznesowych przede wszystkim w oparciu o względy biznesowe oraz ekonomiczne,
5) zaniechaniu tworzenia sztucznych konstrukcji, których celem byłaby wyłącznie bądź głównie optymalizacja podatkowa,
6) stosowaniu skutecznych mechanizmów zarządzania ryzykiem podatkowym we wszystkich obszarach, w których ryzyko to zostało zidentyfikowane,
7) utrzymywanie otwartych i opartych na wzajemnym szacunku relacji z organami podatkowymi.

Mamy nadzieję, że prowadząc w ten sposób działalność będziemy mogli nie tylko wypracowywać własny zysk, ale także przyczyniać się do wzrostu gospodarczego w kraju i w regionie oraz do zwiększania puli środków niezbędnych do finansowania celów publicznych.

Liczymy na to, że publikacja niniejszej informacji utrwali wizerunek Spółki jako podmiotu transparentnego i odpowiedzialnego w relacjach biznesowych i społecznych.

II. Podstawowe informacje o Spółce
Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna funkcjonuje na polskim rynku już od 2007 r., jednak początki działalności na rynku usług medycznych zapoczątkowanej przez jej założyciela sięgają roku 1993.

Począwszy od 2011 r. akcje Spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Szczegółowe, aktualne informacje o akcjonariacie znajdują się na stronie internetowej: https://enel.pl/inwestor/o-enel-med/akcjonariat/.

Spółka jest częścią grupy kapitałowej ENEL-MED, w skład której wchodzą PRO CARE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz ENEL-INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. posiada 100% udziałów w ENEL-INVEST sp. z o.o. oraz pośrednio (za pośrednictwem ENEL-INVEST sp. z o.o.) 98% udziałów w PRO CARE sp. z o.o.

Struktura grupy kapitałowej została utworzona w celu optymalnego wykorzystania zasobów i realizacji celów operacyjnych grupy.

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. jest jednym z liderów na polskim rynku usług medycznych. Zapewnia swoim pacjentom podstawową oraz specjalistyczną opiekę ambulatoryjną, obejmującą również rehabilitację oraz zabiegi wykonywane w trybie ambulatoryjnym, a także opiekę stomatologiczną i badania diagnostyki obrazowej. Spółka oferuje im też dostęp do opieki szpitalnej, obejmującej zabiegi i operacje w wybranych specjalizacjach w trybie operacji planowych, usługi medycyny wyjazdowej i interwencyjne wizyty domowe oraz pomoc w nagłych zachorowaniach, a także usługi medycyny estetycznej.

Spółka jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, przyznanych jej jako wyraz uznania na wielu płaszczyznach. Aktualny ich wykaz znajduje się pod linkiem: https://enel.pl/inwestor/o-enel-med/nagrody-i-wyroznienia/.

III. Informacje o stosowanych przez Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Zakres działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A., jako spółki publicznej, i wynikająca z tego zakresu liczba i skala zagadnień, z którymi Spółka się mierzy, wymaga stosowania zasad i procedur w wielu obszarach jej działalności. Są to nie tylko zasady i procedury dotyczące realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, ale także innych obszarów funkcjonowania Spółki.

W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” w zakresie wynikającym ze złożonego w tym zakresie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego. W tym okresie obowiązywała w Spółce także polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz polityka różnorodności i polityka unikania konfliktu interesów. W 2020 roku Spółka wdrożyła również Kodeks Postępowania Etycznego oraz procedurę informowania o nieprawidłowościach oraz procedurę przeciwdziałania mobbingowi.

W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. w Spółce obowiązywała wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych oraz polityka cen transferowych z podmiotami powiązanymi. Spółka posiadała i stosowała również politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie i Grupy Kapitałowej ENEL-MED.

W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. w Spółce obowiązywały też zasady dotyczące technicznych kwestii zapewniających prawidłowe rozliczenia podatkowe, takie jak zasady obiegu dokumentacji czy zasady wystawiania, weryfikacji i zatwierdzania faktur. W Spółce obowiązywały również zasady dotyczące weryfikacji dostawców.

IV. Informacje o stosowanych przez Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Spółka nie stosowała dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w szczególności nie zawarła umowy współdziałania, uprzedniego porozumienia cenowego ani nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie opinii zabezpieczającej przed klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania.

V. Informacje odnośnie do realizacji przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. na Spółce ciążył obowiązek podatkowy w następujących podatkach:
1) podatek dochodowy od osób prawnych,
2) podatek od towarów i usług,
3) podatek od nieruchomości
Kwoty podatku wynikające ze złożonych zeznań i deklaracji zostały w całości uregulowane. Kwota podatku dochodowego od osób prawnych zapłacona przez Spółkę za 2020 r. wyniosła 2 937 709 zł, zaś podatku od towarów i usług – 1 701 710 zł, natomiast podatku od nieruchomości – 13 843 zł.

W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Spółka obliczała, pobierała i odprowadzała zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń.

W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Spółka prowadziła bieżącą analizę wszelkich zdarzeń i zachowań pod kątem ustalenia, czy noszą cechy schematów podatkowych. W okresie tym Spółka nie zidentyfikowała żadnych czynności ani zdarzeń, które nosiłyby cechy schematów podatkowych. W konsekwencji w roku podatkowym 01.01.2020-31.12.2020 r. nie zostały przekazane Szefowi KAS żadne informacje o schematach podatkowych.

VI. Informacje o transakcjach dokonywanych przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym do osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Spółka dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. dokonywała transakcji z ENEL-INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz PRO-CARE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem transakcji, o których mowa wyżej, było świadczenie na rzecz podmiotów powiązanych usług najmu nieruchomości oraz usług księgowych oraz nabywanie usług najmu nieruchomości od jednego z podmiotów powiązanych. Wartość żadnej z ww. grup transakcji ani suma ich wartości nie przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Ponadto w roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Spółka była stroną umów, na podstawie których udzielała zabezpieczeń zobowiązań jednego z podmiotów powiązanych oraz na podstawie których korzystała z udzielonych przez ten podmiot zabezpieczeń własnych zobowiązań. Wszystkie ww. zabezpieczenia zostały udzielone przed 2020 rokiem. Suma kwot udzielonych zabezpieczeń nie przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. Suma kwot przyjętych i istniejących w 2020 r. zabezpieczeń przekracza zaś powyższy próg.

W roku podatkowym 01.01.2020 – 31.12.2020 r. Spółka posiadała również wobec podmiotów powiązanych zobowiązania oraz wierzytelności z tytułu pożyczek, przy czym w roku 2020 r. została zawarta tyko jedna umowa, na podstawie której Centrum Medyczne Enel-Med S.A. udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu. Ani suma kwot zobowiązań wynikających z udzielonych pożyczek, ani suma kwot zobowiązań wynikających z przyjętych pożyczek, ani suma kwot zobowiązań wynikających z udzielonych i przyjętych pożyczek, nie przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów Spółki ustalonych na podstawie jej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

W roku podatkowym 01.01.2020-31.12.2020 r. Spółka wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu. Łączna wartość wynagrodzeń nie przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.

Spośród wszystkich wymienionych powyżej transakcji wartość 5% sumy bilansowej aktywów Spółki ustalonych na podstawie jej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego przekracza jednostkowo wyłącznie kwota jednego z przyjętych przez Spółkę od podmiotu powiązanego poręczeń. Zabezpieczenie, o którym mowa, zostało Spółce udzielone przed 2020 rokiem.

VII. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, które mogłyby mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych ani zobowiązań podatkowych podmiotów z nią powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

VIII. Informacje o złożonych przez Centrum Medyczne ENEL-MED. S.A. wnioskach o wydanie:

1) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej
W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

2) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej
W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Spółka złożyła 3 wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. Wnioski te dotyczyły VAT, podatku dochodowego oraz przepisów Ordynacji podatkowej.

3) wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług
W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

4) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

IX. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.