RELACJE
INWESTORSKIE
A+ / A-

Raporty

32/2021 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 

Raport bieżący nr 32/2021

 

Data:

9 lipca 2021 r., godz. 13:11

 

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Treść:

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) w wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 9.07.2021 r. zawiadomienia od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. występującego w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 w zw. z art. 69b ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

  1. Bartosz Adam Rozwadowski, Pełnomocnik, 09.07.2021 r.