hero-image

Kodeks Postępowania Etycznego Grupy Kapitałowej ENEL-MED

Wprowadzenie

Wszystkie działania w Grupie Kapitałowej ENEL-MED są podejmowane i prowadzone w oparciu
o krajowe i międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska naturalnego oraz w oparciu o regulacje dotyczące zwalczania korupcji.

ENEL-MED realizuje swoje działania w oparciu o postawę społecznej odpowiedzialności biznesu kładąc nacisk na stałą poprawę warunków pracy oraz realizując ciągły dialog ze swoimi partnerami biznesowymi.

ENEL-MED oczekuje od wszystkich osób współpracujących, osób zatrudnionych i partnerów biznesowych działań zgodnych z prawem, zasadami współżycia społecznego i postanowieniami niniejszego Kodeksu Postępowania Etycznego.

 

§1

Definicje

 1. „ENEL-MED”- Grupa kapitałowa ENEL-MED określona na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r.,U. z 2019, poz. 351 (t.j.),
 2. „Spółka dominująca”- ENEL-MED. S.A.
 3. „Kodeks Postępowania Etycznego”- Kodeks Postepowania Etycznego ENEL-MED,
 4. „Osoba zatrudniona”- każda osoba, która pracuje lub świadczy usługi na rzecz którejkolwiek spółki ENEL-MED, na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, w tym umowy współpracy lub na innych zasadach. Termin „osoba zatrudniona” obejmuje także członków organów korporacyjnych ENEL-MED,
 5. „Partnerzy Biznesowi” – dostawcy, agenci, brokerzy, pośrednicy, przedstawiciele, kontrahenci, konsultanci, lobbyści, usługodawcy oraz wszelkie inne osoby zaangażowane lub upoważnione do działania w imieniu lub na rzecz ENEL-MED,
 6. „Pacjent”- pacjent ENEL-MED,

 

§2

Cel Kodeksu Postępowania Etycznego

 1. Celem Kodeksu Postępowania Etycznego jest zapewnienie, aby wszystkie osoby zatrudnione, partnerzy biznesowi oraz pacjenci zostali poinformowani o podstawowych zasadach etycznego postępowania w biznesie oraz zasadach działania, celach, wartościach i wizji ENEL-MED oraz byli ich świadomi.
 2. Wartości, którymi kieruje się ENEL-MED są podstawą działalności i obejmują: pasję, szacunek, wiarygodność i silną markę.
 3. Celem ENEL-MED jest w szczególności:
  • świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie dzięki ciągłemu rozwojowi kompetencji oraz wyznaczanie trendów i standardów w opiece medycznej z pozycji lidera rynku,
  • dążenie do tego, aby pacjenci mogli cieszyć się jak najlepszym stanem zdrowia. ENEL-MED stara się zapewnić najwyższy możliwy standard opieki medycznej oraz stale doskonali swoje działania,
  • holistyczne podejście do pacjenta i zapewnienie mu opieki przez cały cykl leczenia w ramach wszystkich usług medycznych świadczonych przez ENEL-MED.
 1. ENEL-MED kieruje się wysokimi standardami etycznymi i dąży do sukcesu komercyjnego w sposób odpowiedzialny. Sukces ENEL-MED jest mierzony wzrostem i wynikami ekonomicznymi oraz sposobem prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. ENEL-MED dokłada wszelkich starań, aby prowadzona przez nią działalność charakteryzowała się wysokim stopniem profesjonalizmu, odpowiedzialnością i postawą obywatelską.
 3. Wszystkie działania ENEL-MED muszą być prowadzone w sposób profesjonalny, z poszanowaniem i uwzględnieniem praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji.
 4. ENEL-MED jest zobowiązana prowadzić swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady określone w niniejszym Kodeksie Postępowania Etycznego muszą być respektowane i przestrzegane.

 

§3

Zakres podmiotowy Kodeksu Postępowania Etycznego

 1. Kodeks Postępowania Etycznego dotyczy osób zatrudnionych w ENEL-MED, pacjentów oraz partnerów biznesowych.
 2. Partnerzy biznesowi, osoby zatrudnione i pacjenci są wyraźnie informowani o tym, że ENEL-MED działa w oparciu o najwyższe standardy etyczne oraz przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawnych.
 3. Partnerzy biznesowi, osoby zatrudnione działające w imieniu lub na rzecz ENELMED i pacjenci są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Postępowania Etycznego oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych.

 

§4

Etyka w działalności gospodarczej

 1. Wszystkie transakcje finansowe wymagają pełnego i dokładnego ujęcia w ewidencji rachunkowej spółki zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, politykami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie księgi rachunkowe, ewidencje, rachunki oraz sprawozdania finansowe ENEL-MED muszą być prowadzone w sposób odpowiednio szczegółowy i stanowić wierne odzwierciedlenie transakcji. ENEL-MED przestrzega wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawnych.
 2. ENEL-MED przestrzega obowiązujących przepisów prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, stosuje najwyższe standardy przestrzegania tych przepisów w tym zakresie i wymaga od wszystkich osób zatrudnionych i partnerów biznesowych postępowania zgodnie z tymi standardami.
 3. ENEL-MED nie toleruje i potępia wszelkie formy korupcji, w tym wymuszenia, oferowanie i przyjmowanie nienależnych korzyści majątkowych, nielegalnych prowizji, defraudacji lub nepotyzmu bądź kumoterstwa.
 4. ENEL-MED podejmuje działalność gospodarczą wyłącznie, gdy może konkurować w sposób uczciwy i sprawiedliwy. Wszystkie próby niezgodnego z prawem wpływania na podejmowane decyzje lub zapewnienia szczególnego traktowania spółce należącej do ENEL-MED są zabronione. ENEL-MED nie podejmuje decyzji biznesowych w oparciu o przekazane lub zaoferowane korzyści osobiste.
 5. Osoby zatrudnione oraz partnerzy biznesowi są zobowiązani chronić informacje poufne przed nieuprawnionym ujawnieniem.

 

§5

Relacje z osobami zatrudnionymi

 1. ENEL-MED przestrzega praw podstawowych, przeciwdziała mobbingowi, potępia wszelkie przykłady naruszenia godności osobistej i oczekuje od każdej osoby zatrudnionej poszanowania praw drugiego człowieka.
 2. Wszystkie osoby zatrudnione w ENEL-MED są zobowiązane do przestrzegania zasad Kodeksu Postępowania Etycznego, obowiązujących przepisów prawnych, innych zasad obowiązujących w ENEL-MED oraz zasad powszechnie uznanych jako dobre praktyki w szczególności:
 • Uczciwości i rzetelności obejmującej przede wszystkim:
  1. ochronę interesów ENEL-MED,
  2. równe traktowanie wszystkich osób zatrudnionych i partnerów biznesowych,
  3. niedyskryminujące traktowanie wszystkich pacjentów,
  4. nieczerpanie jakichkolwiek korzyści materialnych ani osobistych z tytułu zajmowanego stanowiska,
  5. niewykorzystywanie informacji służbowych do celów prywatnych,
  6. wykazywanie się należytą starannością i gospodarnością,
  7. ujawnienie wszelkich przejawów korupcji lub innych działań niezgodnych z prawem.
 • Profesjonalizmu obejmującego przede wszystkim:
  1. przestrzeganie praw podstawowych,
  2. przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji, i molestowaniu seksualnemu,
  3. dbałość, aby stosunki służbowe wynikające z pokrewieństwa nie stały się przyczyną niesprawiedliwego i niewłaściwego traktowania pozostałych pracowników,
  4. poszanowanie życia prywatnego,
  5. wykonywanie czynności zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustalonymi przepisami wewnętrznymi w oparciu o najlepszą wiedzę i z należytą starannością,
  6. dążenie do stałego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych,
  7. przestrzeganie zasad dobrego wychowania wobec osób zatrudnionych, partnerów biznesowych i pacjentów,
  8. dążenie do uzyskiwania możliwie najlepszych wyników swojej pracy,
 • Lojalności obejmującej przez wszystkim:
  1. nieprzekazywanie informacji uzyskanych w trakcie wykonywania obowiązków służbowych na zewnątrz bez wyraźnego upoważnienia,
  2. niewyrażanie opinii szkodzących wizerunkowi ENEL-MED.

 

 

§6

Zasady i postawy osób zatrudnionych uważane za niedopuszczalne i szczególnie naganne

 1. Niedopuszczalne jest każde zachowanie niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym polegające m. in. na:
  • przyjmowaniu lub wręczaniu prezentów, które stanowią próbę uzyskania nienależnych korzyści materialnych i osobistych za udzielenie świadczenia lub zrealizowanie transakcji,
  • podejmowaniu działań o charakterze korupcyjnym,
  • dopuszczaniu do powstania konfliktu interesów,
  • działaniach noszących znamiona mobbingu, dyskryminacji oraz molestowania seksualnego.
 1. Szczególnie naganne jest zachowanie polegające m. in. na:
  • zatajeniu informacji wykonania polecenia służbowego narażającego ENEL-MED na poniesienie straty,
  • publicznym wypowiadaniu się w sposób naruszający dobre imię ENEL-MED,
  • niewykonywaniu lub lekceważeniu poleceń służbowych,
  • działaniu na szkodę ENEL-MED poprzez niegospodarne i niecelowe oraz niezgodne z prawem wydatkowanie środków finansowych ENEL-MED,
  • wywoływaniu konfliktów w stosunku do współpracowników i przełożonych,
  • lekceważącym stosunku do obowiązków służbowych przejawiającym się w szczególności w nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy i na spotkaniach służbowych,
  • lekceważeniu pacjentów i interesantów,
  • faworyzowaniu pracowników z powodu pokrewieństwa lub bliskiej znajomości pozasłużbowej.

 

§7

Relacje z partnerami biznesowymi

 1. ENEL-MED wyznacza wysokie standardy swojej działalności gospodarczej i oczekuje tego samego od swoich partnerów biznesowych w związku z prowadzeniem ich działalności i obrotu handlowego.
 2. Wszelkie relacje nawiązywane z partnerami biznesowymi muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. ENEL-MED potępia i nie akceptuje wszelkich form korupcji, oszustw i nadużyć.
 4. Partnerzy biznesowi nie mogą oferować żadnych korzyści mających wpływ na zrealizowanie transakcji handlowej, czy załatwienie innych spraw.
 5. ENEL-MED nie akceptuje prezentów, zaproszeń lub innych korzyści mających wpływ na sfinalizowanie transakcji lub innej sprawy, z zastrzeżeniem podarunków reklamowych lub prezentów o symbolicznej wartości.
 6. ENEL-MED unika powstawania układów zależności i dba o utrzymanie trwałych i zrównoważonych relacji ze wszystkim partnerami biznesowymi.

 

§8

Relacje z pacjentami

 1. ENEL-MED dokłada wszelkich starań, aby obsługa pacjentów była realizowana na najwyższym poziomie, zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną i dbałością o komfort psychiczny i fizyczny pacjenta.
 2. ENEL-MED chroni dane osobowe pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Pacjenci nie mogą oferować żadnych korzyści mających wpływ na realizację usług medycznych oferowanych przez ENEL-MED.

§9

Wykorzystywanie poufnych informacji wewnętrznych w obrocie giełdowym

 1. Poufne informacje wewnętrzne oznaczają konkretne informacje dotyczące ENEL-MED, które nie zostały podane do informacji publicznej.
 2. Wszystkie osoby zatrudnione w ENEL-MED obowiązuje ścisły zakaz wykorzystywania lub uczestniczenia w wykorzystywaniu poufnych informacji wewnętrznych w obrocie giełdowym oraz ujawniania poufnych informacji wewnętrznych osobom trzecim w sposób niezgodny z prawem.
 3. Wszelkie naruszenia przepisów dotyczących wykorzystywania poufnych informacji wewnętrznych w obrocie giełdowym stanowią poważne przestępstwa i mogą pociągać za sobą odpowiedzialność karną, jak również narazić ENEL-MED na szkodę.

§10

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność za wdrożenie niniejszego Kodeku Postępowania Etycznego oraz za poinformowanie osób zatrudnionych o wynikających z niego prawach, obowiązkach i odpowiedzialności spoczywa na osobach odpowiedzialnych za funkcjonowanie departamentu personalnego spółki dominującej i spółek zależnych ENEL-MED.
 2. Odpowiedzialność za poinformowanie partnerów biznesowych o zasadach zawartych w Kodeksie Postępowania Etycznego spoczywa na osobach odpowiedzialnych za departament zakupów i inwestycji oraz departament marketingu spółki dominującej i spółek zależnych ENEL-MED.
 3. Odpowiedzialność za poinformowanie pacjentów o zasadach zawartych w Kodeksie Postępowania Etycznego spoczywa na osobach zatrudnionych spółki dominującej i spółek zależnych ENEL-MED mających bezpośredni kontakt z pacjentem na etapie rejestracji i dalszej obsługi w toku leczenia.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Kodeks Postepowania Etycznego wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Zarządu spółki dominującej.
 2. Nadzór nad Kodeksem Postepowania Etycznego sprawuje Zarząd spółki dominującej.