RELACJE
INWESTORSKIE
A+ / A-

Biznes i finanse

AKTUALNA SYTUACJA SPÓŁKI

Omówienie ostatnich opublikowanych wyników Spółki i aktualnej sytuacji otoczenia rynkowego dla branży, w której działa Spółka, opublikowane zostało w ramach ostatniego raportu okresowego dostępnego w ramach zakładki raporty okresowe. Podstawowe informacje korporacyjne dotyczące struktury Grupy Kapitałowej Spółki dostępne są w ramach zakładki o firmie, a informacje w zakresie liczby wyemitowanych akcji oraz składu akcjonariatu - w ramach zakładki akcjonariat. Wszelkie zdarzenia istotne dla akcjonariuszy publikowane są w ramach zakładki kalendarium.

Informacje finansowe

Przychód - - - -
Amortyzacja - - - -
Zysk na sprzedaży - - - -
EBIT - - - -
Zysk (strata) brutto - - - -
Zysk (strata) netto - - - -
Szczegółowe dane finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych) można pobrać TUTAJ

Noty do zaprezentowanych danych liczbowych dostępne są w sprawozdaniach finansowych Spółki, stanowiących część publikowanych przez Spółkę raportów okresowych, których treść odnaleźć można m.in. pod tym linkiem.

Dywidenda

Spółka wypłaciła dywidendę w następujących latach

  • 2015Spółka przeznaczyła z zysku za 2014 rok kwotę 2.356.690,00 zł na wypłatę dywidendy, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,10 zł. Dywidendą objętych zostało 23.566.900 akcji. Dzień dywidendy ustalony został na dzień 10 czerwca 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 25 czerwca 2015 roku.
  • 2012Spółka przeznaczyła z zysku za 2011 rok kwotę 707.007,00 zł, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,03 zł. Dywidendą objętych zostało 23.566.900 akcji. Dzień dywidendy ustalony został na dzień 16 lipca 2012 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2012 roku.

Połączenie

Informacja o planowanym połączeniu

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej informuje o przystąpieniu do realizacji drugiego etapu działań restrukturyzacyjnych w Grupie Kapitałowej ENEL-MED. Będzie on polegał na przeprowadzeniu połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 w. zw. z art. 516 § 5 k.s.h. przez przeniesienie na Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. całego majątku ENEL-MED sp. z o.o.,
Centrum Medyczne ENEL-MED VILLA CLINIC sp. z o.o. oraz Centrum Medyczne ENEL-MED REHABILITACJA sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie). Przedmiotowe połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. oraz bez wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.

Do pobrania