RELACJE
INWESTORSKIE
A+ / A-

Raporty

12/2020 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 7 lipca 2020 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad

Raport bieżący nr 12/2020

Data: 7 lipca 2020 r., godz. 15:08

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 7 lipca 2020 r. wraz z informacją o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia punktów planowanego porządku obrad

Treść:

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 7 lipca 2020 r. wraz z załącznikami do nich.

Dokumenty będące przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostały opublikowane przez Spółkę wraz z jednostkowym i skonsolidowanym raportem rocznym za rok obrotowy 2019 oraz raportem bieżącym nr 9/2020, a także zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://cm.enel.pl/inwestor/o-enel-med/walne-zgromadzenie/.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Walne Zgromadzenie postanowiło odstąpić od rozpatrzenia punktu 15. porządku obrad obejmującego sprawę podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Ponadto w punkcie 19. porządku obrad dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o odstąpieniu od wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej z uwagi na to, że wszystkie mandaty w Radzie Nadzorczej są obsadzone.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

1. Bartosz Adam Rozwadowski, Członek Zarządu, 07.07.2020 r.

2. Piotr Artur Janaszek-Seydlitz, Członek Zarządu, 07.07.2020 r.