RELACJE
INWESTORSKIE
A+ / A-

Raporty

30/2021 Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

 

Raport bieżący nr 30/2021

 

Data:

6 lipca 2021 r., godz. 17:18

 

Temat: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

Treść:

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) w wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 6.07.2021 r. zawiadomienia od Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva Santander SA występującego w imieniu Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander, o którym mowa w art. 69 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 69b ww. ustawy.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

  1. Bartosz Adam Rozwadowski, Pełnomocnik, 06.07.2021 r.