RELACJE
INWESTORSKIE
A+ / A-

Raporty

44/2021 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 20 stycznia 2022 r.

Raport bieżący nr 44/2021

 

Data:

17 grudnia 2021 r., godz. 13:22

 

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. na dzień 20 stycznia 2022 r.

Treść:

W nawiązaniu do raportu nr 42/2021 opublikowanego w dniu 3 grudnia 2021 r., Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000275255 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) § 1 i 2 w zw. z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:

a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

b) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

c) Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia.

7. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

  1. Jacek Jakub Rozwadowski, Prezes Zarządu, 17.12.2021 r.