RELACJE
INWESTORSKIE
A+ / A-

Raporty

46/2021 Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zwołanego na dzień 20 stycznia 2022 roku wraz z projektami uchwał

 Raport bieżący nr 46/2021

 

Data:

22 grudnia 2021 r., godz. 16:10

 

Temat: Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. zwołanego na dzień 20 stycznia 2022 roku wraz z projektami uchwał

 

Treść:

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2022 roku. Zmiany zostały dokonane na wniosek akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, tj. Anny Marii Rozwadowskiej.

Anna Maria Rozwadowska złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad następujących spraw:

– podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

– podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu.

W uzasadnieniu wnioskodawczyni wskazała, że w jej ocenie konieczne jest rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2022 r. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki mają być wybierani członkowie Rady Nadzorczej. Zgodnie z § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie określa sposób wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Zatem wybierając członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie winno również podjąć uchwały w zakresie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu. Wnioskodawczyni przedłożyła także projekty uchwał odnośnie do tych punktów porządku obrad.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2022 r., uwzględniający zmiany wprowadzone na wniosek ww. akcjonariusza. Zmiany polegają na wprowadzeniu do porządku obrad po dotychczasowym punkcie 5 kolejnych punktów 6 i 7, a dotychczasowe punkty 6 i 7 zostały oznaczone odpowiednio jako 8 i 9.

Po wprowadzonych zmianach porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
  1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  3. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia.
 9. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekt zmienionej uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, uwzględniający zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie ww. akcjonariusza, oraz projekty uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad na wniosek ww. akcjonariusza, tj. projekty uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, będącym członkami Komitetu Audytu. Treść pozostałych projektów uchwał nie uległa zmianie.

 

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

 1. Jacek Jakub Rozwadowski, Prezes Zarządu, 22.12.2021 r.