RELACJE
INWESTORSKIE
A+ / A-

O enel-med

Ład korporacyjny

Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. informuje, że stosuje się do zasad ładu korporacyjnego, określonych w dokumencie ,,Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021″, z wyjątkiem zasad opisanych poniżej.

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 roku

Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna stosuje w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów politykę różnorodności ze względu na płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe zwłaszcza poprzez podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, zapewnienie równego traktowania, prowadzenia rekrutacji i oceny osób zarządzających Spółką w oparciu o kryteria obiektywne.

Celem polityki różnorodności jest zagwarantowanie, że Spółka będzie zarządzana i kierowana przez osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych i możliwie zróżnicowanym doświadczeniu pożądanym na zajmowanym stanowisku.

Przejawem dbania o zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej jest powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Jackowi Jakubowi Rozwadowskiemu, a funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Annie Marii Rozwadowskiej. Ponadto stanowiska kluczowych menedżerów Spółki zajmowane są zarówno przez mężczyzn, jak i przez kobiety.

 

PROGRAMY MOTYWACYJNE

Enel-klub

Docenianie pracowników jest dla nas ważnym aspektem pracy zespołowej. Nasz system oceny pracy jest zbudowany na perspektywie pacjenta, przywiązujemy bowiem dużą wagę do informacji zwrotnych. Przeprowadzamy badanie satysfakcji pacjentów z pracy naszych lekarzy. Następnie wyróżniamy tych lekarzy, których doceniają nasi pacjenci. Dzięki uzyskaniu wysokich not od pacjentów, zarówno lekarze, jak i pozostały personel medyczny, mogą znaleźć się w prestiżowym programie motywacyjnym enel-klub. Enel-klub umożliwia korzystanie z wielu benefitów, w tym usług oferowanych przez enel-med., takich jak stomatologia czy medycyna estetyczna. Członkowie klubu uczestniczą w ważnych wydarzeniach firmowych.

Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu

Zasady wynagradzania członków Zarządu określa „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej” przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/07/2020 z dnia 7.07.2020 r., z późniejszymi zmianami. Wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje:

  • „wynagrodzenie stałe”, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne wypłacane za pełnione funkcje w Zarządzie Spółki i przypisany im zakres obowiązków i obszar odpowiedzialności. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej;
  • „wynagrodzenie zmienne” wypłacane w formie premii członkom Zarządu, której przyznanie jest uzależnione od przesłanek określonych w uchwale Rady Nadzorczej;
  • „pozafinansowe składniki wynagrodzenia” obejmujące prawo użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych oraz pakiet opieki medycznej.

Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu jest wynagrodzenie stałe. Wysokość wynagrodzenia zmiennego członka Zarządu nie może przekroczyć 40% wartości kwoty wynagrodzenia stałego. Zasady naliczania wysokości wynagrodzenia zmiennego (premii) członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.