RELACJE
INWESTORSKIE
A+ / A-

O enel-med

Walne zgromadzenie

Informacje ogólne

Walne Zgromadzenie spółki Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie obraduje według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, Regulaminie Walnego Zgromadzenia Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. oraz Regulaminie uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Najbliższe Walne Zgromadzenie

Najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524.

 1. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na dzień 09.06.2022 r.
 2. Informacja o ogólnej liczbie głosów w Centrum Medyczne ENEL-MED S.A.
 3. Projekty uchwał
 4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach (załącznik do uchwały)
 5. Polityka wynagrodzeń – projekt tekstu jednolitego (załącznik do uchwały)
 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. i Grupy Kapitałowej w 2021 roku
 7. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2021
 8. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEL-MED S.A. za rok obrotowy 2021
 9. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
 10. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
 11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021
 12. Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej za rok 2021
 13. Raport biegłego rewidenta dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
 14. Wzór pełnomocnictwa (akcjonariusz będący osobą fizyczną)
 15. Wzór pełnomocnictwa (akcjonariusz niebędący osobą fizyczną)
 16. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
 17. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 20.01.2022 r.

Uchwały podjęte na NWZA – 20.01.2022 r.

 

Odpowiedzi na pytania zadane przez akcjonariuszy w związku z Walnym Zgromadzeniem

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 7 czerwca 2021 r.

Odpowiedź na pytanie zadane przez akcjonariusza Spółki UNIQA Otwarty Fundusz Emerytalny