Środowisko pracy to wszystko z czym na co dzień stykamy się i wchodzimy w interakcję podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych. Niestety, w jego skład wchodzą również różne negatywne czynniki. Znajdziemy wśród nich elementy szkodliwe dla zdrowia, a więc takie, które oddziałując na człowieka mogą być przyczyną chorób, czynniki niebezpieczne – powodujące wypadki przy pracy oraz czynniki uciążliwie, które choć nie szkodzą życiu i zdrowiu pracownika, to jednak utrudniają jego pracę i są np. przyczyną zmniejszenia wydajności. 

Do czynników szkodliwych dla zdrowia należą czynniki biologiczne (hodowle komórkowe, drobnoustroje komórkowe,  wewnętrzne pasożyty, będące przyczyną zakażeń, zatruć i alergii), czynniki chemiczne (np. uczulające, drażniące, mutagenne), czynniki fizyczne (wibracje, elektryczność, maszyny będące w ruchu, materiały ostre itp.), a także obciążenia fizyczne oraz nerwowo-psychiczne. Do tych ostatnich należy zaliczyć również stres.

Czynnik szkodliwy dla zdrowia - hałas

Wśród różnych czynników szkodliwych dla zdrowia, jednym z najbardziej powszechnych jest hałas. Jego źródłem mogą być narzędzia, maszyny i pojazdy, urządzenia lub całe procesy technologiczne. Przykładowo silniki spalinowe wytwarzają hałas o wartości do 125 dB, wiertarki do 104 dB, wentylatory do 114 dB, a podajniki do 112 dB. Już nawet jednorazowe i krótkotrwałe wystawienie organizmu na hałas przekraczający 130 dB może wiązać się z uszczerbkiem słuchu, który powinien zostać potraktowany jako wypadek przy pracy. Natomiast długotrwałe narażenie na hałas, nawet o mniejszych wartościach, może powodować tzw. zmęczenie patologiczne, czyli trwałe uszkodzenie słuchu. Skutki ekspozycji na dźwięki o wysokim natężeniu to nie tylko problemy ze słuchem, ale także podrażnienie układu nerwowego. Fakt ten może oddziaływać w dalszej mierze na psychikę, układ krążenia oraz gospodarkę hormonalną.

Zróżnicowanie negatywnych czynników

Definicja środowiska pracy jest szeroka, dlatego też zagrożenia, jakie mogą w nim występować, są zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. W przemyśle przetwórczym największe zagrożenie stanowić będą nieodpowiednio zabezpieczone maszyny, które są najczęstszą przyczyną wypadków w tej branży. W transporcie zaś zagrożenia, z jakimi mogą spotkać się pracownicy, to w głównej mierze różne niebezpieczne sytuacje drogowe. W ich przypadku bardzo często wina leży po stronie osób trzecich i nie ma skutecznego sposobu, aby skutecznie zapobiec takim wypadkom. Pracownicy biurowi muszą natomiast mierzyć się z zagrożeniami psychospołecznymi. Do ich przyczyn należą chociażby nadmierne obciążenie pracą, stawianie sprzecznych wymagań, brak jasno określonych zadań oraz możliwości wpływu na sposób wykonywanej pracy. Do poważniejszych zagrożeń należy zaliczyć mobbing. Skutkiem długotrwałego stresu mogą okazać się zaburzenia zdrowia psychicznego pracownika, a nawet problemy z układem krążenia oraz układem mięśniowo-szkieletowym.

Jak zapobiegać zagrożeniom w środowisku pracy?

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są podstawowymi narzędziami, które chronią przed zagrożeniami płynącymi z wykonywania czynności służbowych. Reguły te są indywidualnie określane dla każdej branży. Dzięki temu mogą one trafnie oceniać występujące w niej negatywne czynniki oraz zapobiegać zagrożeniom. Ich znajomość i przestrzeganie jest kluczem do bezpiecznej pracy. Dotyczy to zarówno pracodawców, jak i samych pracowników. Bez tego, nawet najbardziej niepozorne zadania, mogą okazać się  groźne dla wykonujących je. Obowiązkiem pracodawcy jest organizacja szkoleń z zakresu BHP (wstępnego oraz okresowych). Pracownikom zaś powinno zależeć, by wynieść z niego jak najwięcej. Od tego bowiem będzie zależało ich bezpieczeństwo w pracy.